ความร่วมมือด้านวิจัยระหว่าง Toray Industries, Inc. (Japan) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S 132603906S 132603907

เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2560 Dr. Tetsu Yonehara  Senior Director, General Manager New Frontiers Research Laboratories, Toray Industries, Inc. (Japan) เจรจาความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี เป็นผู้ให้การต้อนรับ และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการวิจัยด้าน Bio-refinery  กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19807668 1390298507691743 327500525 o

ResearchArea